wie wij zijn

Limburg – Brabant – Belgie

Historie

De oorsprong van Loomans bouwbedrijf ligt in 1934 waarin de heer J.J.L. (Jan) Loomans  ( de grootvader van de huidige directeur/eigenaar) een aannemingsbedrijf begon. Op 1 januari 1958 is de heer A.J.E.M. (Ton) Loomans als leerling gestart en per 1 januari 1968 heeft hij de zaak overgenomen van z’n vader. Op 1 september 1990 is de derde generatie in de bedrijven opgestart, n.l. de heer A.J. (Toine) Loomans. Ons bedrijf heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een echt familiebedrijf. Door een toename van nevenactiviteiten op het gebied van betonboren, keukens, kachels en open haarden, zijn in 1968, hiervoor aparte bedrijven ontstaan, die weliswaar onder de naam Loomans groep naar buiten treden, maar aparte organisaties onder andere directies zijn. Onze benadering vertaalt zich in efficiency, flexibiliteit en maximale service aan de klant.

Loomans Bouwbedrijf

Loomans Bouwbedrijf B.V is een gerenommeerde en betrouwbare partner voor verbouw, renovatie en onderhoud. Bedrijven en particulieren kunnen Loomans bouwbedrijf inschakelen voor een breed scala aan bouwkundige werkzaamheden, dit kan een deelopdracht zijn tot een turn-key project. Tijdens het hele bouwproces hebben zowel de opdrachtgever, onderaannemer en werknemer een aanspreekpunt namelijk de z.g.n. back office als meldpunt op onze bedrijfslocatie. Ons werkgebied strekt zich uit over zuid Nederland en geheel België.

Kwaliteit, Arbo en Milieubeleidsverklaring (KAM),

De directie van Loomans ziet het als haar plicht al haar activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed opgeleid personeel, de meeste geschikte materialen, gereedschappen en middelen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers.

De ontwikkeling, vaststelling en uitvoeringen van het Kambeleid binnen het bedrijf, vindt plaats binnen de kaders van het vastgestelde algemene beleid ( financieel/bedrijfseconomisch-, commercieel-, technisch-.produktie-, en sociaalbeleid) en vormt als zodanig een integraal onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid.

Het streven naar een veilige arbeidssituatie.

voor zowel de medewerkers van het bedrijf als voor eventuele derden;


Het streven naar een goede (preventieve) bescherming van de gezondheid;


Het streven naar welzijn bevorderende werkwijzen en werkomstandigheden;


Het streven naar een zo laag mogelijke belasting en aantasting van het milieu;


Het voorkomen van materiele en milieuschade.
Het streven van het bedrijf is gericht op een continue verbetering van kwaliteit, de arbeidsomstandigheden en de milieuprestaties. Het Kambeleid is over een periode van 3 jaar vastgesteld en wordt zonodig elk jaar bijgesteld en wordt voorts nader geconcretiseerd in het Kamjaarplan, hetgeen jaarlijks wordt vastgesteld en geëvalueerd in het Kamjaarverslag. De prioriteiten voor de acties worden vastgesteld in het actieplan. Ons bedrijf werkt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ( MVO ). Wij streven naar een goed bedrijfsrendement ( profit ) en werken tevens aan maatschappelijke doelen, zoals bescherming van het milieu ( planet ), goed werkgeverschap en een bijdrage aan de stabiliteit van de samenleving waarin we werken ( people ). Onze organisatie laat zich op de ontwikkeling en uitvoering van het VGWM/ARBO/MVO beleid adviseren door deskundigen van een gecertificeerd ARBO dienst en extern gecontracteerde adviseurs.
Wij vinden als directie van de Loomans Groep dat ons bedrijf, haar betrokken medewerkers en onze toeleveranciers moeten bijdragen tot een veilige en gezonde werkplek. Het werk moet op een dusdanige manier worden georganiseerd en uitgevoerd dat de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen gewaarborgd is en het milieu niet of zo min mogelijk belast wordt.

Call Now Button